Sammen med våre 41 medlemslag utgjør vi Norske Boligbyggelag. Boligbyggelagene har 1.085.000 medlemmer og forvalter omlag 554.000 boliger i over 14.000 boligselskap over hele landet. NBBL arbeider med saker som opptar både boligbyggelag, borettslag og beboere. Vi bistår boligbyggelagene med rådgivning, opplæring og utvikling, og har som ambisjon å være Norges ledende kompetansesenter på boligrelaterte spørsmål.

Interessepolitikk

Se hva vi mener og står for

Et boligbyggelag er et samvirkeforetak som har som mål å bygge, omsette og forvalte boliger for sine medlemmer. Boligene blir organisert som borettslag eller sameier. I borettslag tilknyttet boligbyggelag er andelseierne medlemmer i boligbyggelaget og det er forkjøpsrett på boligene. 

Det er medlemmene i boligbyggelaget som eier boligbyggelaget. Generalforsamling er den høyeste myndigheten i boligbyggelaget.

Boligbyggelagene tilbyr borettslag og sameier ulike tjenester innen forvaltning. Eksempler på dette er:

 • innkreving av felleskostnader
 • regnskap
 • økonomistyring 
 • håndtering av lån og forsikringssaker
 • rådgivning til styrer
 • tilgang på digitale løsninger

Boligbyggelagene tilbyr også teknisk, økonomisk og juridisk bistand. De har eiendomsmeglere og kan drive boligrelaterte tjenester, f.eks. vaktmester og barnehage. I tillegg forhandler de frem fordeler og rabatter for sine medlemmer, og bidrar til borettslagenes kvalitetssikring gjennom kursing av styremedlemmer.

Flere boligbyggelag samarbeider for å gi medlemmene sine enda flere muligheter. Les mer om storbyansiennitet og felles forkjøpsrett her.​

NBBL, boligbyggelagene og de tilsluttede borettslagene utgjør til sammen den delen av den organiserte samvirkebevegelsen som kalles boligsamvirket. Overordnede prinsipper for samvirke som foretaksform er frivillig og åpent medlemskap med lik rett til deltakelse og innflytelse.

Samvirkeforetak er selvstendige, eierstyrte virksomheter som har blitt dannet for å tilfredsstille medlemmenes behov. I Boligsamvirkets tilfelle innebærer dette å skaffe og forvalte boliger for våre medlemmer. Dette gjør vi både gjennom å tilrettelegge for økt boligbygging, og ved å stimulere til at eksisterende boliger og boområder rustes opp og fornyes.

Les mer om boligsamvirkets historie her.

Landsmøtet er NBBLs øverste organ. Ordinært landsmøte avholdes i juni hvert år og består av 1 representant fra hvert medlemslag. I tillegg kommer 100 representanter som fordeles etter størrelsen på boligbyggelagene. Landsmøtet velger NBBLs styre.

For tiden består styret av 9 medlemmer og 3 vararepresentanter. Medlemmene velges for to år av gangen. På landsmøtet i 2018 ble Kirstin M. Leiros fra OMT boligbyggelag i Narvik valgt til ny styreleder.

NBBLs styre 2020-2021:

 • Styreleder: Kirstin M. Leiros, OMT BBL
 • Styrets nestleder: Morten Aagenæs, OBOS
 • Styremedlem: Torbjørn Sotberg, BBL TOBB
 • Styremedlem Johan Bruun, BBL Usbl
 • Styremedlem: Tom Søgård, Gjøvik og omegn BBL
 • Styremedlem: Oddrun Samdal, VESTBO BBL
 • Styremedlem: Berit Irene Dalen Antonsen, styret i BONORD
 • Styremedlem: Paul Boxill, Bate BBL
 • Styremedlem: Christian Frengstad Bjerknes, ansattes representant

Varamedlemmer til NBBLs styre 2020-2021:

 • Varamedlem: Harald Schjelderup, BOB BBL

 • Varamedlem: Marit Engeseth, Kongsberg BBL

 • Varamedlem: Harriet Hagan, POLARLYS BBL

 • Vara ansattrepresentant: Ketil Krogstad

Gjennom medlemskap i internasjonale organisasjoner bidrar NBBL til å sette boligsak og samvirke på den politiske dagsorden både nasjonalt og internasjonalt. Samarbeidet fremmer kontakt, utveksling av erfaringer og samordning av felles interesser mellom organisasjonene.

Norden

NBO Housing Nordic

NBBL er medlem av den nordiske interesseorganisasjonen NBO Housing Nordic. NBO ble etablert i 1950 og har som formål å fremme kontakt og erfaringsutveksling mellom de tilsluttede organisasjonene. Visjonen er å sikre økonomiske, økologiske og sosialt bærekraftige boliger i de nordiske landene. NBOs medlemsorganisasjoner kommer fra Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland. Landene utarbeider rapporter om boligmarkedet og de boligpolitiske forholdene i sine land. Disse oppdateres flere ganger i året. NBO arrangerer også forelesninger, kurs og studiebesøk om boligrelaterte emner i de ulike landene. Samordning av felles interesser på den europeiske arenaen har fått økende betydning.

Internasjonalt

International Co-operative Alliance

NBBL er, sammen med samvirkeorganisasjoner over hele verden, medlem av International Co-operative AllianceAlliansen ble grunnlagt i 1895 og har nå 262 medlemsorganisasjoner fra 100 land. 1 milliard mennesker over hele verden er medlem i et samvirke.

Co-operative Housing International 

Co-operative Housing International (Housing) er en sektororganisasjon under International Co-operative Alliance. NBBL er aktivt med i Housing, som fremmer den kooperative boligsektoren globalt og arbeider for medlemmenes felles interesser. Thor Eek, adm. direktør i NBBL, er medlem av styret i Co-operative Housing International.

Europa

Housing Europe

NBBL er tilsluttet paraplyorganisasjonen Housing Europe som ble etablert i 1988. Housing Europe er et nettverk av 42 regionale og nasjonale sammenslutninger. Til sammen representerer disse over 41 000 offentlige, frivillige og kooperative boligsammenslutninger, og de forvalter over 25 millioner boliger i 22 europeiske land. Medlemsorganisasjonene i Housing Europe representerer 12 prosent av den totale boligmassen i EU.

Cooperatives Europe

Cooperatives Europe er kontoret til den europeiske delen av International Co-operative Alliance og skal fremme samarbeid mellom samvirker i Europa. NBBL er medlem av Cooperatives Europe, som samler 82 kooperative organisasjoner fra 33 land. De representerer 123 millioner individuelle medlemmer, og eier 160.000 co-operative virksomheter og gir arbeidsplasser til 5,4 millioner europeiske borgere.

 • NBBL Fulltegningsforsikring AS
 • Stiftelsen Borettslagenes sikringsfond
 • NBBL FF Holding AS